Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

22:33
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka via100suns 100suns

January 05 2020

02:29
3637 8561 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viadivi divi

January 04 2020

23:08
23:08
7029 f6e8 500
Le roi est mort, by Gabriel Vorace Portela
Reposted fromnulaine nulaine viablackandwhite blackandwhite
23:03
1808 c02b 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianaiwna naiwna

December 22 2019

22:05
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
22:04
2688 ac43 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viadivi divi
22:04
6325 4ef4 500
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viadivi divi
22:00
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
21:58
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
21:57
21:55
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
21:51
21:51
2076 91ea 500
Reposted fromGalGadot GalGadot vialetshavesex letshavesex

November 17 2019

13:50
7618 5279 500
Reposted fromPuls Puls
13:20
9017 169e 500
Reposted fromweapons weapons viadivi divi
13:19
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
13:19
Tacy są dorośli. Żyją, żyją i zapominają, jak żyć.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
13:18
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadivi divi

August 16 2019

13:28
1929 aeba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl